Betonáže v zimním období

V celodenních (24 h) teplotách trvale pod 0 °C z technologického hlediska nedoporučujeme dodávku betonu a následnou betonáž na stavbách bez dostatečného zimního opatření.


Podle požadavků normy ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 – teplota čerstvého betonu nesmí být v době dodávání menší než +5 °C. Následně i v konstrukci musí být tato hodnota udržena po nezbytně dlouhou dobu – dokud nedosáhne beton tzv. zmrazovací pevnosti (viz níže).


Co se děje s čerstvým betonem v zimním období:


Při teplotách čerstvého betonu nižších než 5 °C se výrazně zpomaluje hydratace cementu a při teplotách pod 0 °C se prakticky zastavuje. Tím se výrazně zpomaluje vývoj počátečních pevností betonu. Jako minimální pevnost betonu, který je schopen odolat jednorázovému zmrznutí, je uváděna hodnota 5 - 15 MPa (tzv. zmrazovací pevnost). Při tuhnutí a tvrdnutí betonu je vyvíjeno hydratační teplo, a pokud je povrch konstrukce ochlazován chladným vzduchem, může docházet ke vzniku trhlin.


Doporučení pro odběratele:


S přihlédnutím k dané konstrukci zvolit správně třídu betonu (min. C 16/20, C 20/25) a také konzistenci.
V bednění nemá být led a sníh. V době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0 °C. Betonování na zmrzlém podkladu nesmí být dovoleno, pokud není stanoven speciální pracovní postup.


Pokud je teplota prostředí nízká a předpověď počasí uvádí nízké teploty i v následném období, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem.


Při odbednění by rozdíl teplot mezi středem a povrchem konstrukce neměl být větší než 15 °C, jinak může dojít ke vzniku prasklin betonu z teplotního šoku.


Při odběru betonu na sklápěcí auto je přepravce povinen beton na korbě ihned zaplachtovat a zajistit při převozu jeho tepelnou stabilitu (geotextilií, rohožemi apod.),


Pasivní způsob ochrany:
Po uložení betonu provést zakrytí a izolování konstrukce od okolního prostředí (rohožemi, geotextilií, polystyrenovými deskami atd.), a to z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla, ochrany před deštěm a sněhem a zajištění stejnoměrného vychládání (tzn. tenčí části izolovat více).


Aktivní způsob: Přímý ohřev konstrukce horkým vzduchem, parou, popřípadě použít elektro-ohřev.


Ukládání betonu:


Při teplotách vzduchu pod -10 °C nedoporučujeme vůbec provádět ukládání betonových směsí. Čerpání těchto směsí je možno max. do -5 °C. Při teplotách od -5 °C do -10 °C je třeba stanovit takový postup čerpání, aby se mohly vyloučit delší prodlevy v práci čerpadla, při kterých by mohlo dojít k vážným poškozením stroje. Vždy je nutné betonáž v tomto klimatu konzultovat se zástupcem firmy FRISCHBETON, který prověří možnosti u dopravce provozující čerpadla.

 

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu